H.H. Sri Sri Ravi Shankar

H.H. Sri Sri Ravi Shankar

Founder of “The Art of Living”

Dr. Karan Singh

Dr. Karan Singh

Ex. Member of Parliament

Prof. Rita Bahuguna Joshi

Prof. Rita Bahuguna Joshi

Ex. Member UNDP Advisory Board